Wat wij doen

QuManAcS heeft vier serviceproducten die volledig geïntegreerd worden
aangeboden onder Integrated Structure Reporting (ISR ®) of individueel:


Integrated Structure Reporting – ISR ®

ISR ® is het efficiënt gebruik maken van alle organisatie ondersteunende
functionaliteiten door deze uit te besteden tegen een lager kostenniveau.
Kort gezegd is dit het one-stop-shopping voor de ondersteunende functionaliteiten.
De onderliggende reden voor dit concept is tweeledig:


Interne organisatie; en

Veranderingen in de economische omgeving.

 Interne organisatie:

Hoewel veel organisaties van mening zijn dat de ondersteunende
functionaliteiten in een constante communicatie zijn met elkaar,
blijkt uit ervaring dat vaak inefficiënte kostenstructuren ontstaan
door het gebrek aan een overkoepelende coördinatie tussen de verschillende
functionaliteiten en de organisatie als geheel.
ISR ® is het concept om hiervoor een oplossing te bieden door het vergroten
van de controle en beheersing op alle management niveaus binnen de
organisatie, via het aanbieden van beknopte en gebundelde
informatiebronnen door een centrale coördinatie hiervan.

Veranderingen in de economische omgeving:

De economie bereikte een kritiek punt als gevolg van de
kredietcrisis die een volledige uitwerking had per midden 2008. Doordat
banken de teugels aantrokken en de regels en convenanten strikter maakten,
is financiering voor bedrijven moeilijker en duurder geworden.

Dit geeft nu en in de toekomst een hogere druk op investeerders en het
management van diverse organisaties met betrekking tot de informatievoorziening
en de controle over de informatievoorziening.

Verder ontwerpen en implementeren diverse regelgevende instanties
(waaronder de EU) steeds meer en verdergaande regels voor verantwoording
in onder andere financiële rapportages, vennootschapsbelasting enz.

Een oplossing voor de verhoogde druk op de informatievoorziening kan
worden gerealiseerd door toepassing van ISR®. Hierbij worden
informatiestromen van de ondersteunende functionaliteiten en de organisatie
zelf gecoördineerd door een onafhankelijke partij zonder belang bij de
uitkomst van de informatieverwerking. Het resultaat is dat de betrouwbaarheid
van de informatievoorziening voor het management toeneemt. Indien geïnteresseerd
neem dan contact met ons op voor meer informatie of voor een persoonlijk bezoek.

Naar de top


Accounting & Management Information Services

Accounting services zijn de ruggengraat van QuManAcS. Kort gezegd is het
primaire doel van een organisatie om continue levenscyclus te creëren op
basis van winstgevendheid en continue financiële groei.

Dit is in overeenstemming met de mening van QuManAcS. Wij zijn namelijk
van mening dat dit doel bereikt wordt door elke belangrijke informatie en
communicatie richting de belanghebbende van de organisatie. te verrichten door
financiële en/of financieel ondersteunende gegevens/rapportages voor een
dergelijke communicatie.

In de meeste organisaties heeft iedere vorm van inkomende data een
mogelijke financiële impact (direct of indirect). Het management van een organisatie
genereert rapportages (bijv. productierapporten, verkooprapporten etc.) om de
organisatie te beheersen, evalueren, bijsturen en controleren van de activiteiten
in de organisatie.
Hierdoor kunnen accounting services niet gescheiden worden gezien van
Management Information Services, maar moeten deze beschouwd worden als
een vitaal onderdeel voor het hebben van een effectief en efficiënt
Management Information Proces. De succes indicatoren voor een dergelijk
proces en de onderliggende services zijn: accuratesse, volledigheid en
tijdigheid.

De volgende accounting en management informatie diensten (niet limitatief)
kunnen worden aangeboden:

Day-2-day accounting

Consolidatie

Interne en externe reportage

Belastingaangiften

Specifieke project accounting

Royalty en licentie accounting

Onderhandenwerk/Project accounting

Activa accounting

Purchase/Sales accounting

Schuld accounting

Budget accounting

Fund accounting

Indien geïnteresseerd neem dan contact met ons op voor meer informatie of
voor een persoonlijk bezoek.

Naar de top


Consultancy Services

De consultancy services omvatten de adviestak van QuManAcS en heeft haar
focus op de strategie voor het hoger management van een organisatie.
Hierbij treed QuManAcS op als sparring partner voor het management. Wij hebben
niet als doel de organisatie over te nemen en vertellen niet hoe u uw organisatie moet
leiden en sturen. QuManAcS verleent assistentie door het geven
van meer dan één visie op een (specifieke) strategie. Consultancy services
worden aangeboden op diverse gebieden als:


Strategie assessment omvat projecten met betrekking tot strategie
      issues als; core business reviews, ontwikkeling assessments, haalbaarheid
      studies, markt overviews.

Reorganisaties met focus op issues in relatie tot het structureren van
      reorganisatie projecten in hoe, wanneer en het documenteren van het
      stappen plan.

Synergie advisering met de focus op het optimaliseren van acquisities en
      integratie hiervan om de meest effectieve en efficiente opzet van de
      verschillende processen te realiseren.

Efficiency reviews welke een breed spectrum omvatten om efficiëntie te
      verbeteren door de gehele organisatie. Dit kan een weerslag hebben op
      bijvoorbeeld het productieproces, maar ook op andere segmenten binnen de
      organisatie of het optimaliseren van de informatie en communicatie door de
      gehele organisatie. Het eindresultaat van deze services is altijd terug te
      brengen op reductie van onnodige kosten door stappen uit te voeren
      middels een professionele en kritische houding naar de huidige organisatie
      set-up.

Organisatie set-up en herstructurering heeft de focus op nieuw op te zetten
      bedrijfsonderdelen. Dit omvat ondermeer belastingherstructureringen,
      nieuwe activiteiten of separatie van activiteiten.

Indien geïnteresseerd neem dan contact met ons op voor meer informatie of
voor een persoonlijk bezoek.

Naar de top


Management Services

Management Services zijn gericht op het verlenen van diensten op het niveau
van het operationele management en middenkader. Deze services hebben als
doel het creëren van een flexibele en kosten efficiënte uitbesteding van
management ondersteunende functionaliteiten en het verhogen van de
controle door het management. De volgende diensten zijn onder andere
opgenomen in deze servicelijn:

Compliance checks:
Compliance checks omvatten de werkzaamheden om vast te stellen dat een
organisatie voldoet aan gestelde wetten, regels en/of convenanten op de
relevante processen en als geheel.

Internal Audit:
De Internal Audit functie heeft een toenemende importantie gekregen binnen
veel organisaties als gevolg van de continue en snelle verandering in de
(wereld) omgeving van bedrijven. Hierdoor zijn veel organisaties bezig met het
ontwikkelen van een Internal Audit of navenante (bijvoorbeeld SoX) functie. Dit is
een initiatief vanuit managementvisie die door QuManAcS wordt
aangemoedigd, echter deze ontwikkeling houdt voor een organisatie in
dat additionele overheadkosten worden gecreëerd. QuManAcS levert
hierin een oplossing door een vast team van internal audit experts te leveren,
Die internal audits/assurance services verlenen aan het management wanneer
nodig. Deze service wordt verleend door op contractuele basis een internal
audit plan op te stellen met tijdlijnen, de te verrichten audit werkzaamheden
en de standaard rapportage aan het management. Een andere mogelijkheid is
het opzetten van een internal audit afdeling en deze overdragen na opzet in
combinatie met de onderstaande service.

Interim Management:
Opzetten van organisaties, ontwikkelen van organisaties, en het inkrimpen
van organisaties of afdelingen hiervan. Al deze activiteiten vragen om
management dat dergelijke activiteiten en processen kan coördineren. Dit
management is echter niet altijd aanwezig in de organisatie zelf of
beschikbaar op de markt. Om te voorkomen dat dergelijke plannen worden
uitgesteld met gevolgen voor een organisatie, biedt QuManAcS een korte
termijn oplossing door het direct of op zeer korte termijn beschikbaar stellen
van een dergelijk interim management om de taak te verrichten. Deze
persoon pakt het project op, voert deze uit en draagt de taak over als de
juiste persoon in de markt is gevonden. Al dit zonder tijdsverlies of andere
negatieve gevolgen voor de organisatie.

Auditing Services:
QuManAcS heeft niet als doel om wettelijke accountantscontroles te verrichten.
Doel van deze service is assisteren van het management in het minimaliseren
van controlekosten voor organisaties. Dit houdt in dat op basis van de ervaringen
van professionals en systemen van QuManAcS de planning, documenten en
dossiers worden opgesteld benodigd door de externe accountants voor het
verrichten van hun werkzaamheden. Hierdoor wordt de tijd voor de externe
accountant beperkt, het beschikbaar stellen van eigen personeel enz. Dit zal er
uiteindelijk toe moeten leiden dat de organisatie een voordeel op de totale
controlekosten behaalt.

Indien geïnteresseerd neem dan contact met ons op voor meer informatie of
voor een persoonlijk bezoek.

Naar de top


Special Projects

De speciale projecten zijn die services aangeboden door QuManAcS, welke
unieke aspecten bevatten die niet tot de normale bedrijfsvoering behoren van
een organisatie met als gevolg dat zij door organisaties worden aangemerkt als tijdelijk
project. Vaak hebben deze projecten te maken met het opzetten van
activiteiten, conceptontwikkeling van een onderdeel van de andere door
QuManAcS aangeboden service lijnen, maar hebben een meer specifiek
gedefinieerd karakter.

Special projects zijn derhalve services met een vooraf gedefinieerde, in
tijd beperkte en niet repeterende activiteit en omvatten onder meer:


Due diligence ondersteuning;

IT implementaties ondersteuning (niet technisch);

Initial Price Offerings;

Sarbanes Oxley implementaties en/of herontwerpen; en

Prijs- en waardering evaluaties.

Indien geintereseerd neem dan contact met ons op voor meer informatie of
voor een persoonlijk bezoek.

Naar de top


wp6b8df49b.png

Home

Welkom

Wie zijn wij

Wat wij doen

Nieuws

Carrière

Contact